Sigortam.net’in, İnsana Saygısı ödüllendirildi

  Kredi - Borsa    7 Ocak 2019
Yorum Yok

Sigortam.net'in, İnsana Saygısı ödüllendirildi
Kişisel emeklilik yatırım fonlarının altın fonları, kira sertifikası fonları ve fon sepeti fonları gibi yeni portföy yapıları ile kurulabilmesine, keza mevcut fonların da bu ürünlere yatırım yapabilmesine imkan sağlayan SPK, edilgen enstrümanlardan oluşan yatırım fonlarının kurulmasını olası ayla getirdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), emeklilik yatırım fonlarının portföylerine alınabilecek varlıkları çeşitlendirdi. Kişisel emeklilik yatırım fonlarının altın fonları, kira sertifikası fonları ve fon sepeti fonları gibi yeni portföy yapıları ile kurulabilmesine, ayrıca mevcut fonların da bu ürünlere yatırım yapabilmesine imkan karşılayan SPK, edilgen enstrümanlardan oluşan yatırım fonlarının kurulmasını olası ülkü getirdi.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlete Ait Gazete’de yayımlandı. Bugünden itibaren yürürlüğe giren Mevzuat ile 24681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.
Yönetmelik, emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenliyor. Mevzuat, emeklilik yatırım fonlarının türleri, kuruluşları, örgüt yapısı, faaliyet ilke ve esasları, katkı payının bu fonlarda toplanması ve değerlendirilmesi, fon malvarlığı, fon portföyündeki varlıkların saklanması, portföyün yönetimi, fonların birleşme, görev ve dönüşüm esasları, iç ve dış denetimi ile kamunun aydınlatılmasına ilişkin esas ve usulleri kapsıyor.
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Şirket kadar oluşturulan emeklilik yatırım fonu, süresiz olarak kurulacak ve fonun tüzel kişiliği olmayacak. Fon, Kanunda yer alan amaçlar dışarıya kullanılamayacak ve kurulamayacak. Emeklilik yatırım fonu, anapara piyasası kurumu özelliğinde olacak. Fon portföyünü oluşturacak yatırım araçları ve işlemleri şu şekilde belirlendi.
“Vadeli mevduat ve katılma hesabı, borçlanma araçları, repo ve zıt repo işlemleri ile ortaklık payları, kıymetli madenler, kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar, türev vasıta işlemleri ile varantlar, Takasbank para piyasası işlemleri, yatırım fonu katılma payları, borsalarda gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin peşin para teminatları ve primleri, kira sertifikaları, Sermaye Piyasası Kurulu göre belirlenen diğer yatırım araçları.”
FON TÜRLERİ VE UNVANLARI
Fonlar, tehlike ve getiri yapısı ile portföy yönetim stratejisinin tam ve içten bir şekilde izahnamede belirtilmesi ve Kurulca uygun görülmesi koşuluyla kurulabilecek.
İzahnamede belirtilecek portföy idare stratejilerine yerinde fon türleri, Müsteşarlığın görüşü alınarak Kurulca belirlenecek. Fonun unvanında belirli bir varlık grubuna, sektöre, sektörlere, ülke ya da coğrafi bölgeye yatırım yaptığı izlenimini uyandıracak bir ibare kullanan fon varlıklarının en az yüzde 80’i; fon unvanında bulunan söz konusu varlık grubu, sektör ya da sektörlere ait olan varlıklardan, fon unvanında yer alan ülke ya da coğrafi bölgeye ait ve o ülke ya da coğrafi bölgenin piyasa yapısını ve risklerini yansıtabilen varlıklardan oluşacak. Fonlar, fon paylarının emeklilik sözleşmesinde tanımlanmış iştirakçi, kişi veya gruplara ödev edildiği grup emeklilik yatırım fonu şeklinde de kurulabilecek.
Grup emeklilik yatırım fonları; dükkan veya belirtilen iş grupları bazında, sektörel bazda ve Kurulca yerinde görülmek koşulu ile fon paylarının belirli birey ya da gruplara tahsis edilmesi suretiyle oluşturulabilecek.
Fonların portföy idare stratejilerinin uygulanması neticesinde ulaşılmak istenen hedefin objektif olarak tanımlanabilmesi ve fonun bu hedefe ulaşmadaki performansının ölçülebilmesi amacıyla yatırım stratejisine uygun olarak belirlenecek karşılaştırma ölçütünün izahnamede belirtilmesi ve KAP’ta bildiri edilmesi zorunlu olacak.
Fonlar ticari ve yasal işlemlerinde; şirketin unvanı ile bu Mevzuat uyarınca fonun yatırım amacına uygun bir şekilde seçilen türü içerecek şekilde belirleyecekleri fon unvanını göstermek, fonu temsil eden fon yöneticileri de faaliyetleri ile ilgili belgeleri bu unvan aşağıda imza atmak zorunda olacak.Fon izahnamesinde belirtilmesi ve Kurulca yerinde görülmesi koşuluyla, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde yatırımcıları yanlış yönlendirmeyecek şekilde, fonun risk ve getiri yapısının tam ve içten bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak farklı bir ad kullanılabilecek. Fonun portföy idare stratejilerine uygun yönetilmemesi ya da fon unvanının ve reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılan fon adının katılımcının yanıltılmasına yol açması durumlarında Kurul, fonun portföy yönetim stratejilerinin, fon unvanının, fon adının ya da kullanılan karşılaştırma ölçütünün değiştirilmesini isteyebilir veya bunları resen değiştirebilecek.
Fonun veya fon kadar ihraç edilen payların, millet tarafından resmi bir teminat altına alındığı biçiminde yorumlanmasına yol açacak açık veya dolambaçlı bir ifadeye fon unvanlarında yer verilemeyecek.
FON KURULUŞ BAŞVURUSU
Fon, Kuruldan müsade edinmek koşuluyla şirket kadar kurulacak. Şirket; Kurulca belirlenen standarda uygun şekilde hazırlanan kuruluş uygulama, formda belirtilmiş belgeler ve fon içtüzüğü ile birlikte fon koymak için Kurula başvurmak zorunda olacak. Uygulama için gerekli belgelerin bütün olarak Kurula iletilmesi ile Kurulca incelemeye başlanacak, huysuz takdirde başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Başvuruya ilişkin olarak talep edilebilecek ek doküman ve bilgilerin Kurulca belirlenen sürede tamamlanması zorunlu olacak. Kurul, başvuruların elektronik ortamda yapılmasını isteyebilecek.
Fon kuruluş başvurularının Kurulca yerinde görülebilmesi için; şirketin kuruluş şartlarını kaybetmemiş olması, saklayıcının ve portföy yöneticisinin belirlenmiş olması, fon içtüzüğünün Kurul düzenlemelerine uygun hazırlanması ve Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta kayıtlı öteki şartların yerine getirilmesi zorunlu olacak.
EN DÜŞÜK FON BAŞLANGIÇ TUTARI, AVANS TAHSİSİ
Kanun çerçevesinde, her şirketin grup emeklilik yatırım fonları hariç ayrı portföy yönetim stratejisine sahip asgari üç öbür fon kurması gerekli olacak. Kurulması zorunlu üç fonun her birinin açılış tutarı, şirketin ödenmiş sermayesinin yirmide birinden eksik olamayacak. Ancak, şirketin bu üç bambaşka fonuna ek olarak kurulacak yeni bir fonu için fon açılış tutarı şirket göre belirlenecek. Kurulması zorunlu üç fon için, fonların kuruluşunu müteakip, her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere şirketin ödenmiş sermayesinin yirmide birinden az olmamak üzere avans görev edilmesi gerekli olacak. Minimum üç fona ek olarak kurulacak her bir fona avans devir edilmek istenmesi halinde avans tutarı şirket tarafından serbestçe belirlenecek.
Şirket, Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak, katılımcılara sunulacak emeklilik planlarına kurucusu olduğu fonların yanı sıra diğer şirketler tarafından kurulan fonları da dahil edebilecek.
FON KURULU MINIMUM 3 KİŞİDEN OLUŞACAK
Şirket, kurduğu fonla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması nedeniyle şirket idare heyeti kararıyla asgari üç kişiden oluşan bir fon kurulu atayacak. Fon kurulu üyeliklerine şirket dışından atama yapılması da muhtemel olacak. Fon kurulu her bir fon için ayrı olarak belirlenebileceği gibi aniden fazla fon için tek bir fon kurulu da oluşturulabilecek.
Şirket idare heyeti üyelerinin, belirlenen nitelikleri taşımaları halinde, fon kurulu üyesi olarak görevlendirilmeleri muhtemel olacak.
FON KURULUNUN GÖREVLERİ
Fon kurulu, fon faaliyetlerinin, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun şekilde ahenkli, bereketli ve etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar çerçevesinde yürütülmesini sağlayacak. Fonun muhasebe, evrak ve tescil sisteminin ahenkli bir şekilde tutulacak. Fon namına yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanması, fon portföyünün mevzuata uygun bir şekilde değerlenmesi ve birim pay değerinin içten şekilde hesaplanması, fon ile ilgili finansal tablo ve raporların hazırlanması, fon performansının peşine düşüp takip edilmesi fon kurulu görevleri aralarında yer alacak.
RISK IDARE SİSTEMİ
Türev vasıta işlemlerine taraf olacak fonların risk yönetim sistemlerini oluşturmaları ve buna ilişkin prosedürleri yazılmış hale getirmeleri gerekli olacak.
Şirket, kurucusu olduğu birincil üç fon için kuruluşuna ilişkin izin yazısının şirkete tebellüğ tarihini izleyen altı ay içerisinde kayda alma tatbik, izahname ve formda belirli diğer belgelerle birlikte Kurula uygulamak zorunda olacak.
PORTFÖY SINIRLAMALARINA İLİŞKİN ESASLAR
Yönetmelik ile fon yönetiminde portföy sınırlamalarında uyulması gerekli koşullar da belirlendi. Buna tarafından fon portföyünün yüzde 10’undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamayacak. Hem, fonun yüzde 5’inden artı yatırım yaptığı aynı ihraççıya ait para ve anapara piyasası araçlarının toplam tutarı fon portföyünün yüzde 40’ını aşamayacak. Varlık kiralama şirketleri göre ihraç edilen anapara piyasası araçları için bu bendin birinci cümlesindeki yüzde 10’luk sınırlama yüzde 25 olarak uygulanacak. Sınırlama ise uygulanmayacak. Fon portföyüne borsada operasyon gören varlıkların alınması başlıca olacak. Borsada işlem görmeyen özel sektör borca girme araçları, fon portföy değerinin yüzde 10’unu geçmemek kaydıyla fon portföyüne dahil edilebilecek. Borsada işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan fonların yatırım aşamasında, portföyünde yer alan özel sektör borçlanma araçlarının gerektiğinde nakde dönüştürülebilmesini teminen şirketle veya bir aracı kuruluşla konuya ilişkin bir sözleşme imzalaması gerekecek.
Fon, kimsesiz hiçbir ortaklıkta sermayenin veya tüm oy haklarının yüzde 5’ine veya daha fazlasına, bir şirketin kurucusu olduğu fonlar ise toplu olarak, hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının yüzde 20’sinden fazlasına sahip olamayacak.
Fon portföyünün maksimum yüzde 20’si teşebbüs sermayesi yatırım ortaklıkları kadar ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılabilecek. Fon portföyüne şirketin ve portföy yöneticisinin para ve sermaye piyasası araçları dahil edilemeyecek.
YÜZDE 30 SINIRI
Şirketin ve portföy yöneticisinin; sermayesinin yüzde 10’undan fazlasına sahip olan hissedarlarının, idare heyeti başkan ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı veya birlikte sermayesinin yüzde 20’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıklar ile şirketin ve portföy yöneticisinin aracısız olarak ve dolaylı iştiraklerince çıkarılmış para ve anapara piyasası araçlarının toplamı, fon portföyünün yüzde 30’unu aşamayacak.
Fon portföyünün azami yüzde 30’u bir topluluğun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilecek. Topluluk, hukuksal yönden birbirinden bağımsız olmakla birlikte anapara, idare ve denetim açısından birbirleriyle ilişkili, faaliyet konuları yönünden aynı sektöre alt olsun ya da olmasın, organizasyon ve finansman konularının bir ana ortaklık çatısı altında tek merkezden koordine edildiği başlıca ve tabi ortaklıklar bütününü ifade edecek.

FON PORTFÖYÜNÜN EN FAZLA YÜZDE 10’U TAKASBANK PARA PİYASASINDA DEĞERLENDİRİLECEK
Fon portföyünün maksimum yüzde 10’u Takasbank Para Piyasasında, fon portföyünün en fazla yüzde 20’si Kurul kaydında bulunan yatırım fonu ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilecek. Ancak tek bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün yüzde 4’ünü geçemeyecek.
KAYDA ALMA ÜCRETİ YÜZBİNDE 3 ORANINDA HESAPLANACAK
Takvim yılı başlıca alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun net varlık değeri üzerinden yüzbinde üç oranında hesaplanacak kayda alma ücreti izleyen on çalışma günü içerisinde Kurul özel hesabına yatırılarak ilgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği Kurula iletilecek. Fonun ilgili hesaplama dönemi içerisinde fon paylarını halka talep etmesi durumunda, fon paylarının satışa sunulmuş olduğu günlerin ilgili üç aylık dönemdeki gün sayısına oranı dikkate alınarak kayda alma ücreti hesaplanacak. Fonların birleşmesi ve dönüşümü durumunda hem bir vergi alınmayacak.
DEVLET KATKISININ YATIRIMA YÖNLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
Devlet katkısının yatırıma yönlendirileceği fonun kuruluş ve kayda alma başvuruları birlikte değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak. Devlet katkısının yatırıma yönlendirileceği fona avans tahsisi gerekli olmayacak. Devlet katkısının yatırıma yönlendirileceği fon için kayda alma ücreti alınmayacak. Devlet katkısının yatırıma yönlendirileceği fonun, portföy yöneticilerinin ve saklayıcının Kanun ve bu Mevzuat kapsamındaki faaliyetleri Kurul göre denetlenecek.
30 NİSAN 2013 İTİBARIYLA FON BİLDİRİMLERİ KAP’A YAPILACAK
Fonların bildirimlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilmesi uygulamasına 30 Nisan 2013 tarihinde başlanacak olup, uygulamanın başlamasına dek fonlara ilişkin duyuruların Türkiye çapında yayınlama yapan en az iki jurnal gazetenin Türkiye baskısında ilan edilmesine devam edilecek. Fonların toplam gider kesintisi oranlarının fon toplam gider kesintisi oranı üst sınırları dikkate alınarak belirlenmesi, belirlenecek fon toplam gider kesintisi ve fon işletim gideri kesintisi oranlarının KAP’ta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilmesi ve yapılacak birincil içtüzük veya izahname değişikliği başvurularına bu kapsamda yapılacak değişikliklerin de dahil edilmesi gerekecek.
SPK: YENİ PORTFÖY YAPILARI KURULABİLECEK
SPK’dan yapılan açıklamada emeklilik yatırım fonlarına ilişkin yazılı tanımlama yaptı. Açıklamada, emeklilik yatırım fonlarının portföylerine alınabilecek varlıkların çeşitlendirildiğine uyarı çekilerek, “Bu kapsamda bireysel emeklilik yatırım fonlarının altın fonları, kira sertifikası fonları ve fon sepeti fonları gibi yeni portföy yapıları ile kurulabilmesine, keza mevcut fonların da bu ürünlere yatırım yapabilmesine imkân sağlanmıştır. Dolayısıyla yeni düzenleme ile pasif enstrümanlardan oluşan yatırım fonlarının kurulması muhtemel ülkü gelmiştir” denildi.
Yıllık net getirisi ait olduğu fon grubunun yıllık ortalama net getirisinin altında kalan kişisel emeklilik fonlarının yönetiminin belirlenecek kriterler çerçevesinde diğer portföy idare şirketine devrinin Komite göre talep edilebilmesine ilişkin düzenleme yapıldığını vurgulayan SPK, bu düzenleme ile portföy yönetiminde rekabetin ve performansın artırılması, katılımcıların elde ettikleri getirinin ise artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Bireysel emeklilik sisteminin gelişimine katkı maddesi temin etmek ve emeklilik yatırım fonlarının maliyetlerini azaltmak için, yatırım fonlarından alınan Komite tescil ücretinin emeklilik yatırım fonları için yüzde 40 oranında azaltılarak yüz binde 3’e indirildiğine uyarı çeken SPK, ayrıca, devlet katkısının değerlendirileceği katkı fonlarından, yeniden sisteme gereken desteği temin etmek nedeniyle Kurul kayda alma ücreti alınmamasına karar verildiğini belirtti.
Emeklilik yatırım fonların maliyetlerinin azaltılmasını ve kamunun etkili bir şekilde aydınlatılmasını temin etmek amacıyla, emeklilik şirketlerinin yatırımcılarını bilgilendirmelerinde Kamuyu Yakma Platformu’nu kullanmalarına imkân tanındığını bildiren SPK, şunları kaydetti:
“Uygulama süreçlerinin basitleştirilmesi ve kısaltılması amacıyla emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve kayda alma başvurularının birlikte değerlendirilip sonuçlandırılmasına imkân sağlanmış, bu sayede emeklilik yatırım fonlarının katılımcılara sunulma süreci hızlandırılmıştır. Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde fon portföyünün mevduat ya da katılma hesaplarında değerlendirilebilecek oranı yüzde 25’e, tek bankada değerlendirilebilecek oran ise yüzde 6’ya çıkarılmıştır. Fon hesap ve işlemlerinin yıllık dönemler itibarıyla egemen dış denetime ast tutulması öngörülmüştür.”

24 okunma

Etiketler : , , , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, yazı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.