İnternetten alışveriş için artık ‘ses’ yeterli olacak

  Teknoloji    5 Ocak 2019
Yorum Yok

İnternetten alışveriş için artık 'ses' yeterli olacak

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan “2019 Yılı  Cumhurbaşkanlığı Takvim Programı”nda, bilim, teknoloji, yenilik, imalat sanayi,  girişimcilikle bilgi ve teknoloji alanlarındaki mevcut şart aktarıldı, bunlara  yönelik hedefler sıralandı.

Buna kadar, Ar-Ge ve yenilik politikasının temel amacı, teknoloji ve  buluş faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesine,  yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının  ticarileştirilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle Türkiye’nin küresel  ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkı maddesi sunmak olarak belirlendi. 

Bu kapsamda, kritik alanlarda araştırma altyapılarının kurulumu ve  gelişimi desteklenecek, özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı  artırılacak.

YÜKSEK TEKNOLOJİ PROJELERİNE “BÜYÜK ÇAPLI” TAKVIYE

Ar-Ge faaliyetleri, öncelikli alanlarda oluşturulacak iki taraflı hedefler  çerçevesinde, ticarileştirmeyi de içerecek şekilde piyasa şartları gözetilerek  desteklenecek.

Orta yüksek ve özellikle yüksek teknoloji yerli ürünlerin  geliştirilmesine karşın özel sektör ve üniversitelerin meslek birliğiyle  oluşturulacak teknoloji platformları aracılığıyla büyük çaplı projeler  desteklenecek.

Türkiye’nin liderliğini sağlayacak yeni sektörler ve yetkinlikler  yaratılmasına karşın bilimin sınırında yüksek riskli ve katma değerinde açısından  yüksek etki yaratması mümkün öncül araştırma projeleri desteklenecek.

YURT DIŞINDAKİ ARAŞTIRMACILARI ÖZENDİRECEK PROGRAMLAR GELİŞTİRİLECEK

Analist insan gücünün sayısı ve niteliği daha da artırılacak, özel sektörde araştırmacı istihdamı teşvikine devam edilecek. Sanayinin ihtiyaçlarına  karşın araştırmacı insan gücü özellik ve nicelik yönünden geliştirilecek.

Yurt dışındaki kaliteli araştırmacıların Türkiye’de çalışmasının  özendirilmesine yönelik programlar geliştirilecek.

Ar-Ge faaliyetleri, araştırma altyapıları ve analist insan gücü  bakımından yöresel ve küresel düzeyde meslek birliği geliştirilecek. Araştırma  kurullarının ikili veya çok çevrili uluslararası meslek birliğiyle hazırlayacakları  projeler desteklenecek.

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN TİCARİLEŞMESİ DESTEKLENECEK

Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve markaların  yaratılması amacıyla ilk olarak öncelikli sektörlerde elde etmek üzere ticarileştirme  faaliyetleri desteklenecek.

Türkiye’nin milletlerarası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı  payı çoğaltmak için imalat sanayisinde dönüşümü gerçekleştirerek yüksek katma  kıymetli yapıya geçme ve yüksek teknoloji sektörlerinin payını artırma esas hedef olacak.

İmalat sanayisinde dönüşümün esas odakları, yenilikçilik ve işyeri  becerileri, bölgelerin üretime etkili katılımı, sektörler arası entegrasyon,  yeşil teknoloji ve üretimle dış pazar çeşitliliği biçiminde sıralandı.

YERLİLEŞTİRME VURGUSU

Yerlileştirme Mahsul Programı hayata geçirilecek, yerlileştirilecek ürün  listesi belirlenecek ve yatırımcılarla paylaşılacak. 

Hileli rekabeti önlemek ve insan sağlığı ve güvenliğini gözetmek üzere  piyasa gözetim ve yoklama sisteminin etkin işlemesine karşın araştırmalar  sürdürülecek.

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemelere ilişkin yönetmelik güncellenecek.  Piyasa gözetim ve kontrol sistemlerinin işleyişi değerlendirilerek, etkin bir  uygulama mekanizması oluşturulacak.

ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLER DESTEKLENECEK

Büyük ölçekli stratejik yatırımlara olan ihtiyacın sürdüğü kimya  sektöründe, petrokimya, plastik, kompozit ve ileri malzeme gibi alanlarda yeni  yatırımlar için lojistiği yerinde yer tahsisi yapılarak kimya parklarının kurulması  desteklenecek.

Otomotiv sanayisinde, tedarik zincirini kapsayan, tasarım, Ar-Ge,  üretim ve satmak pazarlama süreçleri bütününün yurt içinde geliştirilmesi  sağlanarak katma bedel yükseltilecek.

Çevreye duyarlı yeni teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecek. Yurt  içinde elektronik, yazılım, elektrikli makine, asıl metal, savunma sanayi gibi  öteki sektörlerle iş birliği ve bütünleşme sağlanacak. İç pazar ve küresel  pazarların ihtiyaçlarına karşın benzersiz tasarımlı araçlarla markalaşma  özendirilecek.

Hap sanayisinde Ar-Ge ekosistemi geliştirilecek, bu bölge stratejik  bir yaklaşımla ele alınacak. Tıbbi cihaz ve tıbbi araç gereç sektöründe yurt içi  üretim ve ihracat kabiliyeti yükseltilecek.

KOBİ’LER DÜNYAYA AÇILACAK

KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat kapasiteleri geliştirilerek  uluslararasılaşma düzeyleri artırılacak. Girişim sermayesi, kişisel katılım  sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi uygulamaları ve sermaye piyasası  imkanları geliştirilerek, yeni girişim ve KOBİ’lerin finansmana erişimi  kolaylaştırılacak.

Esnaf ve sanatkarların değişen ekonomik ve sosyal şartlara armoni  sağlayabilmesi için gerekli yapısal dönüşümleri desteklenecek ve alışveriş  merkezlerinin küçük esnaf ve sanatkarlara yönelik olumsuz etkilerinin giderilmesi  sağlanacak.

ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPI BILGI SİSTEMİ KURULACAK

Irtibat teknolojileri altyapısı, yerinde kalite ve fiyatlarla hizmet  sunumuna olanak verecek şekilde geliştirilecek, ilk önce fiber altyapılar edinmek üzere,  yüksek çabuk internet erişim imkanı sunan değişmez ve mobil yeni cins erişim  şebekelerinin yaygınlaştırılması sağlanacak.

5G ve ötesi mobil haberleşme hizmetleri alanında milletlerarası  platformlara katılım sağlanacak, Ar-Ge çalışmaları, patent geliştirilmesi ve  standartların belirlenmesi süreçlerine takviye verilecek.

Elektronik Haberleşme Altyapı Veri Sistemi (EHABS) kurulacak, mobil  haberleşme altyapısı olmayan ikâmetgâh yerleri için kurulumlar tamamlanacak.

Yüksek katma değerli internet girişimlerinin ortaya çıkması ve  gelişimi desteklenecek. Sayısal içeriğin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi  nedeniyle ilk önce oyun elde etmek üzere mobil uygulama, yazılım ve data teknolojileri  hizmetlerine destek sağlanacak.

31 okunma

Etiketler : , , , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, yazı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.