Astım bronşiyal

  Sağlık ve Yaşam    24 Mart 2019
Yorum Yok

Astım bronşiyal

saman nezlesi nedir ?
saman nezlesi özellikle ağaçlardan ve otlardan gelen tozlardan, mantar tozlarından ve ara sıra de bunların birleşimlerinden meyda­na gelen bir solunum alerjisidir. İlkbahar ve yaz aylarındaki sa­man nezleleri, bilhassa yukarıda açıklanmış tozlardan ileri varmak­tedir. Ağustos ayı ortasında başlayan ve eylül sonuna ya da erken don mevsimine kadar süregelen güz türü ise, özellikle yabanî ot ve mantar tozlarından ileri gelmektedir.

Saman nezlesinin belirtileri nelerdir ?
Şişkin, kaşıntılı ve damlayan gözler, kapalı, tıkanık veya sürekli akıcı bir burun, gözlerde,’ damakta ve boğazda bir takım belirtilerdir. Bu alerjinin getirdiği şiddetli aksırma halleri birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir. Sinüs enfeksiyonları genel olarak saman nezlesiyle ilgili görülür. Bir Takım hallerde saman nezlesi mevsiminde astım da gelişebilir.

bahar nezlesi insan vücuduna nasıl girer ?
Tozlar solunum yolu ile vücuda girer. Bir Takım kişilerde solunum yolu ile alman polen tozlar veya mantar tozları (alerjenler )> birçok gi­rişten daha sonra, ceset içinde «antikor» lar meydana getirebilir. Bu an­tikorların beden içinde gelişmesi ara sıra aylar bazen de yıllar ister. O zamana dek hiçbir şekilde kendisini göstermez. Fakat, bu has­sas antikorlardan tatmin edici sayıda yetişenleri olunca (polen), toz ve mantarların dokularla temasa geçmesiyle bahar nezlesi gelişmiş olacak ve meydana çıkacaktır.

Gül nezlesi saman nezlesi ile aynı mıdır ?
Gül nezlesi bir cins saman nezlesidir. Fakat bu isim bundan böyle fazla az kul­lanılmaktadır. Gerçekten bu nezle güllerden yok, otlardan meydana çıkan polenlerden gelmektedir.

Alerji «compositae» familyasından uzun saplı sarı bir çiçekten de ge­lebilir mi ?
Hayır. Alerji genellikle amhrosia otunun polenlerinden ileri gel­mektedir.

bahar nezlesi bulaşıcı mıdır ?
Hayır.

bahar nezlesi irsiyet ile geçer mi ?
Rahatsızlık temayülü irsi yollar ile geçebilir.

Yıl her tarafında süregelen saman nezlesi nedir ?
Bu duruma bununla birlikte burun iltihabı «rhinitis» denir ve fazla kez sinüslerin iltihaplanmasıyla karıştırılır. Sene boyu süregelen sa­man nezlesinde akıcı ve kaşıntı yapan gözler, hapşıran ve akıcı bu­run sene boyunca bu illetlerden kurtulamazlar. Ama bu tür allerji mevsimlik allerj enlerden yok, mevsim dışı alerjenlerden meyda­na gelmektedir. Meselâ ev tozlarından, tüylerden, hayvan kıllarından hatta yemeklerden, bir takım zamanlarda da bakterilerden doğan enfeksiyonlardan da ileri gelebilir.

Hava şartlarının saman nezlesine tesiri nedir ?
Saman nezlesinin şiddeti havada polenin miktarı ve hastanın has­sasiyetine bağlıdır. Serin, bulutlu, rüzgârsız ve yağmurlu bir hava­da hastada çok kere hiçbir bulgu görülmez. Hava sıcak, kuru, gü­neşli veya rüzgârlı olduğu zamanlar belirtilerde çoğaltma görülür. Has­talar ıslaklığa ya da rutubete karşı alerjik iseler rahatsızlıklarında serin, ya da yağmurlu günlerde büyüme olur. Polenlerin büyük çoğun­luğu bitkilerden saat 6 ile 13 aralarında çıkar. Bunun için bu saatler hastalar için en kritik saatlerdir.

Saman nezlesinin yaygınlığı ne ölçüdedir ?
Çoğunlukla nüfusun adeta % 2′si ile 3′ü olduğu tahmin edilmektedir.

bahar nezlesi nasıl teşhis edilir ?
Hastanın geçmişi etüt edilerek, polen ve mantar ile yapılan deri üzerindeki testlerden.

Polenden başka maddeler de saman nezlesini şiddetlendirebilir mi ?
Evet. Pollen mevsiminde tütün dumanı, taze boyalar, adaleli par­fümler, haşarat ilâçları ve konut tozları saman nezlelerini şiddetlendirebilirler. Hem çikolata, mısır, kavun ve karpuz, ve bal gibi tatlı sıvılar, kiraz, şeftali gibi mevsim meyvelerin yenmesi, alerji belirtilerinin artmasına neden olabilir.

saman nezlesi tedavisiz iyileşebilir mi ?
Evet, fakat buna pek nadir olarak rastlanır.

bahar nezlesi tedavi edilmediği takdirde ne gibi komplikasyonlar meydana gelebilir ?
Çare olmayan saman nezlesi hastalarının takriben % 30-60′mda bu hastalık astıma yol açar.

Saman nezlesinin tedavisi nedir ?
Üç metot vardır:
a.Mevsim arası metodu. Bu metotta hastalar, bitkiler bitki tozla­rını saçarken tedaviye tâbi tutulurlar. Alerjinin teftiş aşağıda tutulabilmesi için zorunlu tedavinin her gün veya iki günde bir yapılması gereklidir.
b.Mevsim öncesi metodu. Bu metotta pollinating mevsiminden takriben üç ay önce tedaviye başlanır ve enjeksiyonlar beş ile yedi gün arası yapılır. Bu Nedenle mevsim başladığı vakit hasta­nın hastalığa aleyhinde direnci yüksek bir dereceye çıkarılmış olur.
c.Sene boyu metodu. Bu metotta enjeksiyonlar haftada bir yapılarak maksimum sağlamlık temin edildikten sonradan bu enjeksiyonlara dört hafta daha devam edilmelidir.

Saman nezlesinin enjeksiyon yoluyla tedavi usulünün komplikasyonları olabilir mi ?
Ara Sıra kol şişebilir ya da hastada hastalığın genel belirtileri görü­lür. Ara Sıra de alerjik kriz normalden daha şiddetli olur ya da şid­detli kaşıntı halinde kendisini gösterebilir. Bu gibi belirtiler enjek­siyon yapıldıktan birkaç saniyeden yarım saat sonraya dek mey­dana gelebilir. Bunun için hastanın bir enjeksiyondan daha sonra bir zaman alerji uzmanının muayenehanesinden ayrılmaması iyi olur.

bahar nezlesi enjeksiyonlarının tepkilerini rahatlatmak için ne inşa­labilir ?
Alerji uzmanında bu gibi tepkileri zararsız ülkü getirebilecek ilâç­lar her zaman mevcuttur.

Antihistamik ilaçlar saman nezlesinin tedavisinde yardımsever olabilir mi ?
Bunlar saman nezlesinin belirtilerini rahatlatmak için çok yardımsever­dırlar. Fakat bu müşteri ilâçların büyük çoğunluğu uyuşma ve baş dönmeleri gibi güvenli olmayan emrindeki tesirlere sebep olurlar. Bunların enjek­siyon yerine kullanılmaları içten değildir. Diğer Taraftan bunlar saman nezlesinin bir komplikasyonü olarak astımın gelmesini de önleye­mez.

bahar nezlesi kortizon gibi «steroit» ilâçlarla etkin bir şekilde tedavi edilebilir mi ?
Allerjiyi hafifletmekte bunlar faydalı olabilir. Oysa bunlar Stan­dard tedavi usulleri olarak kullanılmamalıdır.

Klima cihazları ve oda filtreleri saman nezlesinin tedavisinde faydalı olabilir mi ?
Evet. Yararlık oranları ise hastanın bu gibi odalarda ne değin va­kit geçirebileceğine bağlıdır.

Klima cihazları ara sıra saman nezlesinden alerjisi olanlara zararlı ola­bilir mi ?
Bazı hastaların durumu klima cihazları kullanıldığı yerlerde daha da kötüleşir. Onun için, böyle bir cihaz alınmadan hasta bunların, kendisine yardımcı olup olmayacağını, deneyim aracılığıyla saptama etme­lidir.

saman nezlesi geçtikten ya da çare olduktan daha sonra yeniden her tarafta­lanır mı ?
Evet. Bir hastada yıllar boyu hiçbir semptom görülmedikten daha sonra bi­le rahatsızlık şiddetli bir şekilde tekrarlanabilir.

saman nezlesi olan bir hasta için hayatı boyunca çare gerekebilir mi ?
defalarca değil. Bir hastanın ne süre enjeksiyona ihtiyacı olaca­ğı öngörülemez. Lakin çoğu vakada çare üç ile beş yıl arasın­da sona erebüir.

Bir alerji uzmanı alerjik hastasının tedavisine ne gibi şartlarda son verir ?
Hasta peşi peşine iki yıl hiçbir rahatsızlık göstermediği zaman.

Hissi hallerin saman nezlesine etkileri var mıdır ?
Evet. Herhangi şehvetli bir kriz hastalığın hızını şiddetlendirebilir.

Saman nezlesinden rahatsız olan hastaların fizikî faaliyetlerini kıs­maları zorunlu midir ?
Evet. Pozitif fizikî yorgunluğun saman nezlesini şiddetlendirdiği gö­rülmüştür.

bahar nezlesi mevsiminde cerrahı müdahale yapılmalı mıdır ?
Saman nezlesinden şikâyetçi hastalara fakat ivedi vakalarda ame­liyat yapılmalıdır. Şiddetli hapşıran bir hastaya muhakkak suret­te gerekmediği takdirde ameliyat yapılması doğru olmaz. Uyuşturma saman nezlesi hastasının burnuna tahriş edici etki yapabilir. Mevsim içerisinde ameliyat gören bir hastada astım hastalığının da meydana gelmesi mümkündür.

Saman nezlesinden mustarip çocukların bademcikleri ne zaman alın­malıdır ?
bahar nezlesi mevsimi geçtikten daha sonra sonbahar sonunda ya da kı­şın birincil aylarında veya mevsimi başlar başlamaz yapılmamalıdır.

Gebe olan bahar nezlesi hastası çare görmeli midir ?
Evet. bahar nezlesi hastalığı olanların durumu gebelik haline şid­detlenir.

Yiyeceklerin saman nezlesi ile ilgileri var mıdır ?
Evet. Bazı yiyecekler hastalığın durumunu kötüleştirir.

Saman nezlesine alkollü içkiler nasıl tesir eder ?
Rahatsızlık mevsiminde hastalığın hızını şiddetlendirir.

bahar nezlesi erkeklerde mi, yoksa kadınlarda mı daha fazla görü­lür ?
Bu hastalığa erkek ve kadınlarda aynı oranda rastlanmaktadır.

saman nezlesi olan bir hastanın oturduğu yerden diğer yere taşın­ması içten olur mu ?
Ülkelerin bir takım yerlerinde pollene fazla eksik rastlanır. Rahatsızlık mevsi­minin en çabuk zamanında hastaların böyle yerlere gitmeleri icap eder.

Alerji hastası evinde sevdiği ev hayvanı bulundurmalı mıdır ?
Böyle hayvanların bulundurulmaması tercih edilir. Hastalar ev hayvanlarının kıllarına aleyhinde allerji gösterebilirler; bundan başka bu hay­vanlar dıştan eve pollen nakledebilir.

Ambrosia otundan niçin korunulamıyor ve bu otlar ortadan kaldırı­lamıyor ?
Çünkü böyle bir imha etme plânının ülke çapında ele alınması ge­reklidir. Bir kentteki ve çevresindeki polenleri imha etmek beceriksiz olur. Polenler havadan çok uzun uzaklık katledebilmektedirler.

5 okunma

Etiketler : , , , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, yazı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.

%d blogcu bunu beğendi: